โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 11 14 0 9 0 86
ร้อยละ 9.17 % 11.67 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 71.67 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 26 10 18 5 0 238
ร้อยละ 8.75 % 3.37 % 6.06 % 1.68 % 0.00 % 80.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 417 คน
จำนวน(คน) 37 24 18 14 0 324
ร้อยละ 8.87 % 5.76 % 4.32 % 3.36 % 0.00 % 77.70 %

417 : 37 , 24 , 18 , 14 , 0 , 324...8.87 , 5.76 , 4.32 , 3.36 , 0.00 , 77.70 = 93 : 22.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30%

Powered By www.thaieducation.net