โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 5 5 7 2 0 93
ร้อยละ 4.46 % 4.46 % 6.25 % 1.79 % 0.00 % 83.04 %
ระดับประถมศึกษา
296
จำนวน(คน) 19 11 18 7 0 241
ร้อยละ 6.42 % 3.72 % 6.08 % 2.36 % 0.00 % 81.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 24 16 25 9 0 334
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 6.13 % 2.21 % 0.00 % 81.86 %

408 : 24 , 16 , 25 , 9 , 0 , 334...5.88 , 3.92 , 6.13 , 2.21 , 0.00 , 81.86 = 74 : 18.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14%

Powered By www.thaieducation.net