โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 5 5 13 2 0 97
ร้อยละ 4.10 % 4.10 % 10.66 % 1.64 % 0.00 % 79.51 %
ระดับประถมศึกษา
296
จำนวน(คน) 19 11 53 7 0 206
ร้อยละ 6.42 % 3.72 % 17.91 % 2.36 % 0.00 % 69.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 418 คน
จำนวน(คน) 24 16 66 9 0 303
ร้อยละ 5.74 % 3.83 % 15.79 % 2.15 % 0.00 % 72.49 %

418 : 24 , 16 , 66 , 9 , 0 , 303...5.74 , 3.83 , 15.79 , 2.15 , 0.00 , 72.49 = 115 : 27.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 418 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 27.51%

Powered By www.thaieducation.net