โรงเรียนบ้านหนองไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 14 10 13 7 0 80
ร้อยละ 11.29 % 8.06 % 10.48 % 5.65 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 26 24 20 10 1 216
ร้อยละ 8.75 % 8.08 % 6.73 % 3.37 % 0.34 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 421 คน
จำนวน(คน) 40 34 33 17 1 296
ร้อยละ 9.50 % 8.08 % 7.84 % 4.04 % 0.24 % 70.31 %

421 : 40 , 34 , 33 , 17 , 1 , 296...9.50 , 8.08 , 7.84 , 4.04 , 0.24 , 70.31 = 125 : 29.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 421 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69%

Powered By www.thaieducation.net