โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 3 1 1 0 22
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 1 1 0 1 64
ร้อยละ 8.22 % 1.37 % 1.37 % 0.00 % 1.37 % 87.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 0 0 0 1 14
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 11 4 2 1 2 100
ร้อยละ 9.17 % 3.33 % 1.67 % 0.83 % 1.67 % 83.33 %

103 : 9 , 4 , 2 , 1 , 1 , 86...8.74 , 3.88 , 1.94 , 0.97 , 0.97 , 83.50 = 17 : 16.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net