โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 28
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 60
ร้อยละ 4.41 % 2.94 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 18
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 6 4 4 1 1 106
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 3.28 % 0.82 % 0.82 % 86.89 %

98 : 5 , 2 , 3 , 0 , 0 , 88...5.10 , 2.04 , 3.06 , 0.00 , 0.00 , 89.80 = 10 : 10.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11%

Powered By www.thaieducation.net