โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 24
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 0 0 2 1 60
ร้อยละ 7.35 % 0.00 % 0.00 % 2.94 % 1.47 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 19
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 10 1 3 4 1 103
ร้อยละ 8.20 % 0.82 % 2.46 % 3.28 % 0.82 % 84.43 %

98 : 8 , 1 , 1 , 3 , 1 , 84...8.16 , 1.02 , 1.02 , 3.06 , 1.02 , 85.71 = 14 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57%

Powered By www.thaieducation.net