โรงเรียนวัดควนสีนวล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.28 % 0.00 % 0.00 % 98.72 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 233
ร้อยละ 1.24 % 0.41 % 2.07 % 0.00 % 0.00 % 96.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 87
ร้อยละ 1.11 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 397
ร้อยละ 0.98 % 0.24 % 1.95 % 0.00 % 0.00 % 96.83 %

320 : 3 , 1 , 6 , 0 , 0 , 310...0.94 , 0.31 , 1.88 , 0.00 , 0.00 , 96.88 = 10 : 3.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17%

Powered By www.thaieducation.net