โรงเรียนวัดควนสีนวล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 74
ร้อยละ 1.30 % 1.30 % 0.00 % 1.30 % 0.00 % 96.10 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 240
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.83 % 0.00 % 99.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 90
ร้อยละ 1.09 % 0.00 % 1.09 % 0.00 % 0.00 % 97.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 411 คน
จำนวน(คน) 2 1 1 3 0 404
ร้อยละ 0.49 % 0.24 % 0.24 % 0.73 % 0.00 % 98.30 %

319 : 1 , 1 , 0 , 3 , 0 , 314...0.31 , 0.31 , 0.00 , 0.94 , 0.00 , 98.43 = 5 : 1.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 411 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70%

Powered By www.thaieducation.net