โรงเรียนวัดควนสีนวล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 120
ร้อยละ 0.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 99.17 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 218
ร้อยละ 0.45 % 0.45 % 0.90 % 0.00 % 0.00 % 98.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
104
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.96 % 0.96 % 0.96 % 0.00 % 97.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 447 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 439
ร้อยละ 0.45 % 0.45 % 0.67 % 0.22 % 0.00 % 98.21 %

343 : 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 338...0.58 , 0.29 , 0.58 , 0.00 , 0.00 , 98.54 = 5 : 1.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 447 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79%

Powered By www.thaieducation.net