โรงเรียนวัดควนสีนวล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 118
ร้อยละ 0.83 % 0.00 % 0.83 % 0.00 % 0.00 % 98.33 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 219
ร้อยละ 0.90 % 0.00 % 0.45 % 0.00 % 0.00 % 98.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 105
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 1.82 % 0.91 % 0.00 % 95.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 452 คน
จำนวน(คน) 4 1 4 1 0 442
ร้อยละ 0.88 % 0.22 % 0.88 % 0.22 % 0.00 % 97.79 %

342 : 3 , 0 , 2 , 0 , 0 , 337...0.88 , 0.00 , 0.58 , 0.00 , 0.00 , 98.54 = 5 : 1.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21%

Powered By www.thaieducation.net