โรงเรียนวัดควนสีนวล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 107
ร้อยละ 1.80 % 0.00 % 1.80 % 0.00 % 0.00 % 96.40 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 13 0 10 0 0 197
ร้อยละ 5.91 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 89.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 103
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 95.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 439 คน
จำนวน(คน) 18 0 14 0 0 407
ร้อยละ 4.10 % 0.00 % 3.19 % 0.00 % 0.00 % 92.71 %

331 : 15 , 0 , 12 , 0 , 0 , 304...4.53 , 0.00 , 3.63 , 0.00 , 0.00 , 91.84 = 27 : 8.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 439 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29%

Powered By www.thaieducation.net