โรงเรียนวัดควนสีนวล (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 104
ร้อยละ 3.60 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 93.69 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 14 0 11 0 0 195
ร้อยละ 6.36 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 102
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 439 คน
จำนวน(คน) 21 0 17 0 0 401
ร้อยละ 4.78 % 0.00 % 3.87 % 0.00 % 0.00 % 91.34 %

331 : 18 , 0 , 14 , 0 , 0 , 299...5.44 , 0.00 , 4.23 , 0.00 , 0.00 , 90.33 = 32 : 9.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 439 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66%

Powered By www.thaieducation.net