โรงเรียนบ้านเกาะปุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 4 4 6 4
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 19.05 % 19.05 % 28.57 % 19.05 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 4 9 27 13 36 11
ร้อยละ 4.00 % 9.00 % 27.00 % 13.00 % 36.00 % 11.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 5 11 31 17 42 15
ร้อยละ 4.13 % 9.09 % 25.62 % 14.05 % 34.71 % 12.40 %

121 : 5 , 11 , 31 , 17 , 42 , 15...4.13 , 9.09 , 25.62 , 14.05 , 34.71 , 12.40 = 106 : 87.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60%

Powered By www.thaieducation.net