โรงเรียนบ้านเกาะปุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 4 3 6 5
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 19.05 % 14.29 % 28.57 % 23.81 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 3 15 27 18 38 0
ร้อยละ 2.97 % 14.85 % 26.73 % 17.82 % 37.62 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 4 17 31 21 44 5
ร้อยละ 3.28 % 13.93 % 25.41 % 17.21 % 36.07 % 4.10 %

122 : 4 , 17 , 31 , 21 , 44 , 5...3.28 , 13.93 , 25.41 , 17.21 , 36.07 , 4.10 = 117 : 95.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 95.90%

Powered By www.thaieducation.net