โรงเรียนบ้านเกาะปุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 3 3 4 6 4
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 14.29 % 19.05 % 28.57 % 19.05 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 8 8 25 16 33 11
ร้อยละ 7.92 % 7.92 % 24.75 % 15.84 % 32.67 % 10.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 9 11 28 20 39 15
ร้อยละ 7.38 % 9.02 % 22.95 % 16.39 % 31.97 % 12.30 %

122 : 9 , 11 , 28 , 20 , 39 , 15...7.38 , 9.02 , 22.95 , 16.39 , 31.97 , 12.30 = 107 : 87.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 87.70%

Powered By www.thaieducation.net