โรงเรียนบ้านเกาะปุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 6 8 11 14 4
ร้อยละ 10.42 % 12.50 % 16.67 % 22.92 % 29.17 % 8.33 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 18 26 27 28 4
ร้อยละ 7.21 % 16.22 % 23.42 % 24.32 % 25.23 % 3.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 13 24 34 38 42 8
ร้อยละ 8.18 % 15.09 % 21.38 % 23.90 % 26.42 % 5.03 %

159 : 13 , 24 , 34 , 38 , 42 , 8...8.18 , 15.09 , 21.38 , 23.90 , 26.42 , 5.03 = 151 : 94.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97%

Powered By www.thaieducation.net