โรงเรียนบ้านเกาะปุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 5 6 7 11 19
ร้อยละ 4.00 % 10.00 % 12.00 % 14.00 % 22.00 % 38.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 19 30 19 30 10
ร้อยละ 2.70 % 17.12 % 27.03 % 17.12 % 27.03 % 9.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 5 24 36 26 41 29
ร้อยละ 3.11 % 14.91 % 22.36 % 16.15 % 25.47 % 18.01 %

161 : 5 , 24 , 36 , 26 , 41 , 29...3.11 , 14.91 , 22.36 , 16.15 , 25.47 , 18.01 = 132 : 81.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 81.99%

Powered By www.thaieducation.net