โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 10 8 10 0 0 90
ร้อยละ 8.47 % 6.78 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 13 8 23 0 0 167
ร้อยละ 6.16 % 3.79 % 10.90 % 0.00 % 0.00 % 79.15 %

147 : 13 , 8 , 13 , 0 , 0 , 113...8.84 , 5.44 , 8.84 , 0.00 , 0.00 , 76.87 = 34 : 23.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.85%

Powered By www.thaieducation.net