โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 24
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 5 7 6 0 0 100
ร้อยละ 4.24 % 5.93 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 62
ร้อยละ 2.90 % 1.45 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 89.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 9 9 12 0 0 186
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %

147 : 7 , 8 , 8 , 0 , 0 , 124...4.76 , 5.44 , 5.44 , 0.00 , 0.00 , 84.35 = 23 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89%

Powered By www.thaieducation.net