โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 25
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 6 7 6 0 0 103
ร้อยละ 4.92 % 5.74 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 84.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 60
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 7.35 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 9 9 13 0 0 188
ร้อยละ 4.11 % 4.11 % 5.94 % 0.00 % 0.00 % 85.84 %

151 : 7 , 8 , 8 , 0 , 0 , 128...4.64 , 5.30 , 5.30 , 0.00 , 0.00 , 84.77 = 23 : 15.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.16%

Powered By www.thaieducation.net