โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 7 11 8 0 0 93
ร้อยละ 5.88 % 9.24 % 6.72 % 0.00 % 0.00 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 57
ร้อยละ 4.55 % 1.52 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 11 13 15 0 0 178
ร้อยละ 5.07 % 5.99 % 6.91 % 0.00 % 0.00 % 82.03 %

151 : 8 , 12 , 10 , 0 , 0 , 121...5.30 , 7.95 , 6.62 , 0.00 , 0.00 , 80.13 = 30 : 19.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97%

Powered By www.thaieducation.net