โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 26
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 9 4 7 0 0 102
ร้อยละ 7.38 % 3.28 % 5.74 % 0.00 % 0.00 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 62
ร้อยละ 1.47 % 2.94 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 12 8 12 0 0 190
ร้อยละ 5.41 % 3.60 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 85.59 %

154 : 11 , 6 , 9 , 0 , 0 , 128...7.14 , 3.90 , 5.84 , 0.00 , 0.00 , 83.12 = 26 : 16.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41%

Powered By www.thaieducation.net