โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 24
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 14 7 9 0 0 92
ร้อยละ 11.48 % 5.74 % 7.38 % 0.00 % 0.00 % 75.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 4 6 0 0 56
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 19 14 17 0 0 172
ร้อยละ 8.56 % 6.31 % 7.66 % 0.00 % 0.00 % 77.48 %

154 : 17 , 10 , 11 , 0 , 0 , 116...11.04 , 6.49 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 75.32 = 38 : 24.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.52%

Powered By www.thaieducation.net