โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.77 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 4 7 12 8 0 90
ร้อยละ 3.31 % 5.79 % 9.92 % 6.61 % 0.00 % 74.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 60
ร้อยละ 0.00 % 1.52 % 6.06 % 1.52 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 4 9 16 9 0 180
ร้อยละ 1.83 % 4.13 % 7.34 % 4.13 % 0.00 % 82.57 %

152 : 4 , 8 , 12 , 8 , 0 , 120...2.63 , 5.26 , 7.89 , 5.26 , 0.00 , 78.95 = 32 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43%

Powered By www.thaieducation.net