โรงเรียนวัดธรรมาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 25
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 12 7 20 14 0 68
ร้อยละ 9.92 % 5.79 % 16.53 % 11.57 % 0.00 % 56.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 4 7 2 0 50
ร้อยละ 4.55 % 6.06 % 10.61 % 3.03 % 0.00 % 75.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 17 13 28 17 0 143
ร้อยละ 7.80 % 5.96 % 12.84 % 7.80 % 0.00 % 65.60 %

152 : 14 , 9 , 21 , 15 , 0 , 93...9.21 , 5.92 , 13.82 , 9.87 , 0.00 , 61.18 = 59 : 38.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40%

Powered By www.thaieducation.net