โรงเรียนบ้านห้วยลึก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 6.06 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 2 4 18 2 0 87
ร้อยละ 1.77 % 3.54 % 15.93 % 1.77 % 0.00 % 76.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 2 6 22 2 0 114
ร้อยละ 1.37 % 4.11 % 15.07 % 1.37 % 0.00 % 78.08 %

146 : 2 , 6 , 22 , 2 , 0 , 114...1.37 , 4.11 , 15.07 , 1.37 , 0.00 , 78.08 = 32 : 21.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92%

Powered By www.thaieducation.net