โรงเรียนบ้านห้วยลึก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 0 5 17 1 0 102
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 13.60 % 0.80 % 0.00 % 81.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 0 7 20 1 0 127
ร้อยละ 0.00 % 4.52 % 12.90 % 0.65 % 0.00 % 81.94 %

155 : 0 , 7 , 20 , 1 , 0 , 127...0.00 , 4.52 , 12.90 , 0.65 , 0.00 , 81.94 = 28 : 18.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06%

Powered By www.thaieducation.net