โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 2 2 0 2 23
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 12 4 13 6 4 60
ร้อยละ 12.12 % 4.04 % 13.13 % 6.06 % 4.04 % 60.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 41
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 14 6 22 6 6 124
ร้อยละ 7.87 % 3.37 % 12.36 % 3.37 % 3.37 % 69.66 %

129 : 13 , 6 , 15 , 6 , 6 , 83...10.08 , 4.65 , 11.63 , 4.65 , 4.65 , 64.34 = 46 : 35.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.34%

Powered By www.thaieducation.net