โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 8 6 10 1 0 74
ร้อยละ 8.08 % 6.06 % 10.10 % 1.01 % 0.00 % 74.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 5 0 11 0 0 33
ร้อยละ 10.20 % 0.00 % 22.45 % 0.00 % 0.00 % 67.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 14 7 23 1 0 133
ร้อยละ 7.87 % 3.93 % 12.92 % 0.56 % 0.00 % 74.72 %

129 : 9 , 7 , 12 , 1 , 0 , 100...6.98 , 5.43 , 9.30 , 0.78 , 0.00 , 77.52 = 29 : 22.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.28%

Powered By www.thaieducation.net