โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 21
ร้อยละ 3.70 % 11.11 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 8 7 11 1 0 72
ร้อยละ 8.08 % 7.07 % 11.11 % 1.01 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 6 0 12 0 0 34
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 15 10 25 1 0 127
ร้อยละ 8.43 % 5.62 % 14.04 % 0.56 % 0.00 % 71.35 %

126 : 9 , 10 , 13 , 1 , 0 , 93...7.14 , 7.94 , 10.32 , 0.79 , 0.00 , 73.81 = 33 : 26.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65%

Powered By www.thaieducation.net