โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 7 6 0 0 18
ร้อยละ 8.82 % 20.59 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 19 9 13 1 0 56
ร้อยละ 19.39 % 9.18 % 13.27 % 1.02 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 3 2 11 0 0 36
ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 21.15 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 25 18 30 1 0 110
ร้อยละ 13.59 % 9.78 % 16.30 % 0.54 % 0.00 % 59.78 %

132 : 22 , 16 , 19 , 1 , 0 , 74...16.67 , 12.12 , 14.39 , 0.76 , 0.00 , 56.06 = 58 : 43.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22%

Powered By www.thaieducation.net