โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 4 4 1 0 20
ร้อยละ 17.14 % 11.43 % 11.43 % 2.86 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 12 5 12 3 0 66
ร้อยละ 12.24 % 5.10 % 12.24 % 3.06 % 0.00 % 67.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 47
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 81.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 19 10 25 4 0 133
ร้อยละ 9.95 % 5.24 % 13.09 % 2.09 % 0.00 % 69.63 %

133 : 18 , 9 , 16 , 4 , 0 , 86...13.53 , 6.77 , 12.03 , 3.01 , 0.00 , 64.66 = 47 : 35.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37%

Powered By www.thaieducation.net