โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 4 4 9 0 17
ร้อยละ 8.11 % 10.81 % 10.81 % 24.32 % 0.00 % 45.95 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 7 5 12 23 0 47
ร้อยละ 7.45 % 5.32 % 12.77 % 24.47 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 1 6 10 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.04 % 12.24 % 20.41 % 0.00 % 65.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 10 10 22 42 0 96
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 12.22 % 23.33 % 0.00 % 53.33 %

131 : 10 , 9 , 16 , 32 , 0 , 64...7.63 , 6.87 , 12.21 , 24.43 , 0.00 , 48.85 = 67 : 51.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net