โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 4 4 14 0 9
ร้อยละ 16.22 % 10.81 % 10.81 % 37.84 % 0.00 % 24.32 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 12 5 12 28 0 37
ร้อยละ 12.77 % 5.32 % 12.77 % 29.79 % 0.00 % 39.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 1 9 11 0 27
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 18.37 % 22.45 % 0.00 % 55.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 19 10 25 53 0 73
ร้อยละ 10.56 % 5.56 % 13.89 % 29.44 % 0.00 % 40.56 %

131 : 18 , 9 , 16 , 42 , 0 , 46...13.74 , 6.87 , 12.21 , 32.06 , 0.00 , 35.11 = 85 : 64.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.44%

Powered By www.thaieducation.net