โรงเรียนบ้านช่อง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 4 0 11 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 39.29 % 46.43 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 0 0 13 0 11 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.94 % 0.00 % 12.64 % 72.41 %

87 : 0 , 0 , 13 , 0 , 11 , 63...0.00 , 0.00 , 14.94 , 0.00 , 12.64 , 72.41 = 24 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net