โรงเรียนบ้านไร่หลวง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 24
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 13 5 7 0 0 66
ร้อยละ 14.29 % 5.49 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 72.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 16 6 12 0 0 90
ร้อยละ 12.90 % 4.84 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 72.58 %

124 : 16 , 6 , 12 , 0 , 0 , 90...12.90 , 4.84 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 72.58 = 34 : 27.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42%

Powered By www.thaieducation.net