โรงเรียนบ้านไร่หลวง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 18
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 13 5 7 0 0 68
ร้อยละ 13.98 % 5.38 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 73.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 16 6 12 0 0 86
ร้อยละ 13.33 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 71.67 %

120 : 16 , 6 , 12 , 0 , 0 , 86...13.33 , 5.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 71.67 = 34 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33%

Powered By www.thaieducation.net