โรงเรียนบ้านไร่หลวง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 34
ร้อยละ 15.91 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 8 6 7 0 0 65
ร้อยละ 9.30 % 6.98 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 75.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 15 6 10 0 0 99
ร้อยละ 11.54 % 4.62 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 76.15 %

130 : 15 , 6 , 10 , 0 , 0 , 99...11.54 , 4.62 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 76.15 = 31 : 23.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.85%

Powered By www.thaieducation.net