โรงเรียนบ้านไร่หลวง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 1 1 2 2 37
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 2.22 % 4.44 % 4.44 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 8 3 7 11 10 46
ร้อยละ 9.41 % 3.53 % 8.24 % 12.94 % 11.76 % 54.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 10 4 8 13 12 83
ร้อยละ 7.69 % 3.08 % 6.15 % 10.00 % 9.23 % 63.85 %

130 : 10 , 4 , 8 , 13 , 12 , 83...7.69 , 3.08 , 6.15 , 10.00 , 9.23 , 63.85 = 47 : 36.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 36.15%

Powered By www.thaieducation.net