โรงเรียนวัดนางประหลาด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 9 0 0 0 0 19
ร้อยละ 32.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 25 0 12 3 0 62
ร้อยละ 24.51 % 0.00 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 60.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 34 0 12 3 0 81
ร้อยละ 26.15 % 0.00 % 9.23 % 2.31 % 0.00 % 62.31 %

130 : 34 , 0 , 12 , 3 , 0 , 81...26.15 , 0.00 , 9.23 , 2.31 , 0.00 , 62.31 = 49 : 37.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69%

Powered By www.thaieducation.net