โรงเรียนวัดนางประหลาด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 43
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 12 2 4 6 0 74
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 4.08 % 6.12 % 0.00 % 75.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 14 4 4 6 0 117
ร้อยละ 9.66 % 2.76 % 2.76 % 4.14 % 0.00 % 80.69 %

145 : 14 , 4 , 4 , 6 , 0 , 117...9.66 , 2.76 , 2.76 , 4.14 , 0.00 , 80.69 = 28 : 19.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31%

Powered By www.thaieducation.net