โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 0 0 2 3 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.39 % 5.08 % 0.00 % 91.53 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 0 0 8 3 0 106
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.84 % 2.56 % 0.00 % 90.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 6 0 160
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.68 % 3.41 % 0.00 % 90.91 %

176 : 0 , 0 , 10 , 6 , 0 , 160...0.00 , 0.00 , 5.68 , 3.41 , 0.00 , 90.91 = 16 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net