โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 1.72 % 0.00 % 94.83 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 0 0 8 3 0 105
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.90 % 2.59 % 0.00 % 90.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 4 0 160
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.75 % 2.30 % 0.00 % 91.95 %

174 : 0 , 0 , 10 , 4 , 0 , 160...0.00 , 0.00 , 5.75 , 2.30 , 0.00 , 91.95 = 14 : 8.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.05%

Powered By www.thaieducation.net