โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.64 % 1.82 % 0.00 % 94.55 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 0 0 8 3 0 102
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.08 % 2.65 % 0.00 % 90.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 4 0 154
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.95 % 2.38 % 0.00 % 91.67 %

168 : 0 , 0 , 10 , 4 , 0 , 154...0.00 , 0.00 , 5.95 , 2.38 , 0.00 , 91.67 = 14 : 8.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33%

Powered By www.thaieducation.net