โรงเรียนวัดไทรทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 3 11 7 14 16 30
ร้อยละ 3.70 % 13.58 % 8.64 % 17.28 % 19.75 % 37.04 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 11 9 35 20 27 151
ร้อยละ 4.35 % 3.56 % 13.83 % 7.91 % 10.67 % 59.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 334 คน
จำนวน(คน) 14 20 42 34 43 181
ร้อยละ 4.19 % 5.99 % 12.57 % 10.18 % 12.87 % 54.19 %

334 : 14 , 20 , 42 , 34 , 43 , 181...4.19 , 5.99 , 12.57 , 10.18 , 12.87 , 54.19 = 153 : 45.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81%

Powered By www.thaieducation.net