โรงเรียนวัดไทรทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 9 10 6 19 14 23
ร้อยละ 11.11 % 12.35 % 7.41 % 23.46 % 17.28 % 28.40 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 29 6 38 35 30 113
ร้อยละ 11.55 % 2.39 % 15.14 % 13.94 % 11.95 % 45.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 332 คน
จำนวน(คน) 38 16 44 54 44 136
ร้อยละ 11.45 % 4.82 % 13.25 % 16.27 % 13.25 % 40.96 %

332 : 38 , 16 , 44 , 54 , 44 , 136...11.45 , 4.82 , 13.25 , 16.27 , 13.25 , 40.96 = 196 : 59.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 332 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 196 คน คิดเป็นร้อยละ 59.04%

Powered By www.thaieducation.net