โรงเรียนวัดไทรทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 12 4 4 16 9 59
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 3.85 % 15.38 % 8.65 % 56.73 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 10 4 32 14 18 155
ร้อยละ 4.29 % 1.72 % 13.73 % 6.01 % 7.73 % 66.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 337 คน
จำนวน(คน) 22 8 36 30 27 214
ร้อยละ 6.53 % 2.37 % 10.68 % 8.90 % 8.01 % 63.50 %

337 : 22 , 8 , 36 , 30 , 27 , 214...6.53 , 2.37 , 10.68 , 8.90 , 8.01 , 63.50 = 123 : 36.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50%

Powered By www.thaieducation.net