โรงเรียนวัดไทรทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 11 3 3 14 6 67
ร้อยละ 10.58 % 2.88 % 2.88 % 13.46 % 5.77 % 64.42 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 13 7 30 18 20 145
ร้อยละ 5.58 % 3.00 % 12.88 % 7.73 % 8.58 % 62.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 337 คน
จำนวน(คน) 24 10 33 32 26 212
ร้อยละ 7.12 % 2.97 % 9.79 % 9.50 % 7.72 % 62.91 %

337 : 24 , 10 , 33 , 32 , 26 , 212...7.12 , 2.97 , 9.79 , 9.50 , 7.72 , 62.91 = 125 : 37.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.09%

Powered By www.thaieducation.net