โรงเรียนวัดไทรทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 10 3 3 13 6 70
ร้อยละ 9.52 % 2.86 % 2.86 % 12.38 % 5.71 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 12 7 30 19 20 147
ร้อยละ 5.11 % 2.98 % 12.77 % 8.09 % 8.51 % 62.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 22 10 33 32 26 217
ร้อยละ 6.47 % 2.94 % 9.71 % 9.41 % 7.65 % 63.82 %

340 : 22 , 10 , 33 , 32 , 26 , 217...6.47 , 2.94 , 9.71 , 9.41 , 7.65 , 63.82 = 123 : 36.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 36.18%

Powered By www.thaieducation.net